KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Şirketimiz kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu GAMAK MAKİNA SAN. A.Ş.’dir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi; 
» Bankanın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, 
» Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, 
» Etkin personelin kurum içine kazandırılması, 
» Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, 
» İletişimin sağlanması, 
» İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, 
» Şirketimiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 
Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla; 
» Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler, 
» Başta kariyer.net olmak üzere şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri, 
» Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar, 
» Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

e) Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirketimize başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ‘nun 11. Maddesi kapsamında;

» kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
» işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme, 
» kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
» yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, 
» kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
» kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, 
» kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme, 
» kişisel verilerinizin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, 
» kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ 
Veri sorumlusu Gamak Makine San. A.Ş. olarak, tarafınıza vermiş olduğu hizmet kapsamında İletişim Bilgisi, Kimlik Bilgisi, Finans Bilgisi, Lokasyon Bilgileri ve İşlem Güvenliği Bilgisi otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamaktadır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, müşteri ve tedarikçi portföyü oluşturmak, satış işlemlerinin gerçekleşmesi ve satış sözleşmeleri yapmak, şikayet oluşturmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri onayı alma, şikayet sürecinin sonlandırılması, iş akışı için bilgilendirmek, üretim sürecinin başlatılmasını sağlamak, planlama ve talep oluşturmak, sigortalama işlemleri, tedarikçi portföyü oluşturma, ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin sürdürülmesi, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yasal zorunluluklar amaçlarıyla mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunda sayılmış olan diğer amaçlar ile işlenebilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirket işyerinin güvenliğinin tesisi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi kanunda anılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi; Şirketimizin www.gamak.com internet sitesinde belirtilmiş olan yöntemler ve form ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Teklif Al
Teklif Al